ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ อบต.หนองไผ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

- ข้อมูลเบื้องต้นของอปทหน้า1

-รายงานประมาณการรายรับหน้า10

-รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับหน้า11
-รายงานประมาณการรายจ่ายหน้า12
-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายหน้า13
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหน้า14

 


 คำแถลง

-คำแถลงหน้า2
-คำแถลงรายละเอียดคำแถลงหน้า3
-คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายรับหน้า4
-คำแถลงรายละเอียดประมาณการรายจ่ายหน้า5

 


 บันทึกหลักการและเหตุผล
-บันทึกหลักการและเหตุผลหน้า6
-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้านหน้า7
-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงานหน้า8
-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลหน้า9