ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ

 
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
          ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) และให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปี และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559 – 2560) กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้ด้วยตนเอง ภายใต้ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคศาสนา ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม โดยยึดหลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน     หันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป ปัจจุบันปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีประมาณ 0.25 กิโลกรัมต่อคน ถ้าคิดเป็นระดับหมู่บ้านแล้ว จะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การคัดแยกขยะ จึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น  4 ประเภทคือ
1. ขยะเศษอาหารหรือขยะที่เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้
2. ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้
3. ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
4. ขยะที่ต้องทิ้ง เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมา  รีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ขยะทั้ง3 ประเภทข้างต้น ทำให้ต้องทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไป
 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ 
โทร044-120660
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมทรง  สวัสดิ์สลุง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

โทร 0910629658

นางเยาวภา กุลแดง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

โทร 0951352052

จำนวนผู้เข้าชม

218817
วันนี้วันนี้123
เมื่อวานเมื่อวาน98
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้352
เดือนนี้เดือนนี้3220
ทั้งหมดทั้งหมด218817

สำรวจความคิดเห็น