เว็บลิ้งค์

โครงสร้างส่วนราชการ

                       
                   
                

นางเยาวภา  กุลแดง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

       
                     
                 
     

นางจิดาภา  หวะสุวรรณ์

หัวหน้าสำนักปลัด

   

นางประเทือง  ญาติวังกลุ่ม

ผู้อำนวยการกองคลัง

   

นายขจรศักดิ์  สพรรณฝ่าย

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
                     
                     
                     

สภา อบต.

                       
                   
                

นายวิศิษฐ  พันธุ์สวัสดิ์

ประธานสภา อบต.

       
                     
                   
     

 

   

นางกะกูล  ดังโพนทอง รองประธานสภา อบต.

       
                     
                   
           

นางเยาวภา  กุลแดง

ตำแหน่ง เลขานุการสภาอบต.

       
                     
   

 

     
   

นางนุศรา  หาญแรง

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.1

 

 

นายนิคม  บกสันเทียะ ตำแหน่ง  ส.อบต.ม.1    นายศราวุฒิ  พลไชโย ตำแหน่ง ส.อบต.ม.2   นางนวลละออง  ถิ่นชัยภูมิ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.3   นางกัญญาวีร์  ศรีภูมิ ตำแหน่ง ส..อบต.ม.3 
           
    นางปัทมาวรรณ  กาชัย ตำแหน่ง ส.อบต.ม.4   นางจันทร์หอม  วงศ์พล ตำแหน่ง ส.อบต.ม.4  

นายคำรื่น  นาคาแก้ว

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.5

 

นางพันธ์ทิพย์ วัชรจำรูญ

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.5

 

นายเข็มพลอย  สืบสุนทร

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.6

           
    นายบุญนวน  เนตรโกศล ตำแหน่ง ส.อบต.ม.6   นายนิมิตร  บัญชการ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.7  

นายสมร  นามโคตม์

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.8

  นางทองยศ  เลียมไทสง ตำแหน่ง ส.อบต.ม.8   นางนัฐภรณ์  ปานขวาน้อย ตำแหน่ง ส.อบต.ม.9
           
    นางสาวอัญชลี  มีสัมพันธ์ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.9   นายทองสุข  นาใจกล้า ตำแหน่ง ส.อบต.ม.10   นางพัชรา  แส่กระโทก ตำแหน่ง ส.อบต.ม.10   นายสมปอง  ศิลป์ดี ตำแหน่ง ส.อบต.ม.11   นายแมค  จุลอักษร ตำแหน่ง ส.อบต.ม.11
           
    นายประพันธ์ ภูมิสถาน ตำแหน่ง ส.อบต.ม.12   นางสาวสุมาลี  คำโบราญ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.12  

นางยุวดี  จำเริญสุข

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.13

  นางปราจีน  สุพรรณฝ่าย ตำแหน่ง ส.อบต.ม.14   นายภิรม  หวะสุวรรณ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.14
                     
                     
                     

กองคลัง

                       
                   
                

นางประเทือง  ญาติวังกลุ่ม ผู้อำนวยการกองคลัง

       
                     
               
     

 

 นางสาวสิริพร  จุลอักษร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

นางศริรัตน์  เขตกระโทก ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน

จัดเก็บรายได้ 

 

นางจิราภรณ์  บุญพันธ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

   
                     
           

นางสาวขัวญเรียม  อุ่นกุดเชือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

       
                     

ผู้บริหาร

                       
                   
                

นายสมทรง  สวัสดิ์สลุง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

       
                     
                 
     

 

    นายบุญเลียง กล้าาสงคราม ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่    นายนคร  นารถชัยภูมิ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  

 

 
                     
           

 ร้อยตรีเงิน  บุญเสริม   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ 

       
                     

สำนักปลัด

                       
               
          

   นางจิดาภา  หวะสุวรรณ์

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

         
                     
               
   น.ส.แสงจันทร์ ไขชัยภูมิ  นักทรัพยากรบุคคล  

นางสาวดวงใจ ประสานพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป

   นางณัชชาภัณฑ์  เชียงใหม่ นักวิชาการศึกษา

 

จ่าสิบตรีสุริยศักดิ์ พาสิงห์สี 

นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน

     
             
  นางสาวนุชนาฎ  จันลาศรี เจ้าพนักงานธุรการ    

น.ส.ทิพาภรณ์  ราณรงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  นางสาวอนุมา  แงวกุดเรือ นักการภารโรง 

 

นายสมัญญา  พงษ์ราศรี ตำแหน่ง ยาม      
                     
                   
 

 นายอมรเดช  เลิศครบุรี พนักงานขับรถยนต์

    นางสาวชนัฎฐา  จดชัยภูมิ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

นางนิตยา  บุกสิงห์

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

         

นายสมทรง  สวัสดิ์สลุง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

จำนวนผู้เข้าชม

185510
วันนี้วันนี้13
เมื่อวานเมื่อวาน72
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้235
เดือนนี้เดือนนี้1903
ทั้งหมดทั้งหมด185510