สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

 

 

 1. ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลหนองไผ่จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2539  ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป  เล่มที่ 113  ตอนพิเศษ 52  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539  ด้วยพื้นที่  46.88  ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ (ขนาดกลาง) โดยได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ(ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 23 มกราคม 2551

          นับแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด แม้จะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม  ในเบื้องต้นได้ใช้บ้านของอดีตเลขาสภาตำบลเป็นสำนักงาน ต่อมาขอใช้อาคารศูนย์พัฒนาตำบล เป็นสำนักงาน ซึ่งพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วนได้ช่วยกันปรับปรุงอาคารสถานที่ดังกล่าวให้เป็นสำนักงาน และต่อมาคณะผู้บริหารได้เสนอสภาให้ปรับปรุงต่อเติมอาคารเพื่อเป็นสำนักงานที่ใช้เป็นสำนักงานอยู่จนถึงปัจจุบัน และให้อาคารเดิมเป็นสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และแบ่งส่วนหนึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 1. สภาพทั่วไป
  • ที่ตั้งและขนาด

ตำบลหนองไผ่  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองชัยภูมิ ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองชัยภูมิ

ประมาณ  15  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ  15  กิโลเมตร  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  ตั้งอยู่เลขที่  230  ถนนกุดละลม – บ้านหนองแหน  หมู่ที่ 4  ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมืองชัยภูมิ    จังหวัดชัยภูมิ   ตำบลหนองไผ่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ  มีเนื้อที่ประมาณ            46.88  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  29,299.99  ไร่  โดยคิดเป็นร้อยละ  4.0  ของอำเภอเมืองชัยภูมิ และ        คิดเป็นร้อยละ  0.36  ของพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 

          2.2   อาณาเขตติดต่อ

ตำบลหนองไผ่มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้

     ทิศเหนือ          ติดต่อกับ          ตำบลกุดตุ้มและตำบลบุ่งคล้า

     ทิศใต้              ติดต่อกับ          ตำบลโนนสำราญและตำบลบ้านค่าย

     ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ          อำเภอแก้งสนามนาง   จังหวัดนครราชสีมา

     ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ          ตำบลหนองนาแซง         

          2.3   เขตการปกครอง

ตำบลหนองไผ่   แบ่งการปกครองออกเป็น  14   หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ 1  บ้านศรีษะกระบือ                    หมู่ที่  8  บ้านหนองไข่นุ่น

     หมู่ที่  2  บ้านหนองแหน                      หมู่ที่  9  บ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่  3  บ้านกุดเชือก                         หมู่ที่  10 บ้านหนองสระ

หมู่ที่  4  บ้านหนองไผ่                         หมู่ที่  11 บ้านโคกก่อง

     หมู่ที่  5  บ้านดอนกู่                           หมู่ที่  12  บ้านหนองแหน

     หมู่ที่  6  บ้านดอนหัน                         หมู่ที่  13   บ้านโนนสาทร

     หมู่ที่  7  บ้านโนนหญ้าคา                     หมู่ที่  14  บ้านหนองไผ่

 

 

 1. การเมือง/การปกครอง

3.1 ประชากร

          จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  วันที่  30  กันยายน  2560  มีจำนวนทั้งสิ้น   6,549  คน  เป็นชาย  3,171  คน  เป็นหญิง  3,378  คน  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,215  ครัวเรือน เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนตามความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่รวมทั้งหมดจะมีค่าประมาณ  140  คน/ตารางกิโลเมตร

 

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและประชากร

 

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านศีรษะกระบือ

187

235

253

488

2

บ้านหนองแหน

201

237

242

479

3

บ้านกุดเชือก

149

228

213

441

4

บ้านหนองไผ่

251

314

348

662

5

บ้านดอนกู่

236

294

332

626

6

บ้านดอนหัน

210

328

343

671

7

บ้านโนนหญ้าคา

258

437

476

913

8

บ้านหนองไข่นุ่น

65

99

106

205

9

บ้านหนองกระทุ่ม

91

150

146

296

10

บ้านหนองสระ

35

69

53

122

11

บ้านโคกก่อง

112

154

201

355

12

บ้านหนองแหน

166

267

253

520

13

บ้านโนนสาทร

127

178

197

375

14

บ้านหนองไผ่

127

181

215

396

รวม

2,215

3,171

3,378

6,549

 

 

3.2 การเมือง (การเลือกตั้ง)

          ตำบลหนองไผ่มีการเลือกตั้งดังนี้  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้

 • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2557  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

5,330  คน มีผู้มาใช้สิทธิ  3,012  คน  ร้อยละ  56.51 

 • การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  19 ตุลาคม  2556  จำนวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง   5,216  คน   มีผู้มาใช้สิทธิ  3,891  คน  ร้อยละ  74.60 

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          4.1  การคมนาคมการจราจร

                     การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  ในปัจจุบันไม่สะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากสภาพถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางติดต่อกับอำเภอ  2  เส้นทาง คือ ถนน รพช.  สายบ้านกุดละลม – บ้านหนองแหน  ผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทั้งสาย  และถนน รพช. สายกุดตุ้ม – บ้านค่าย  ผิวจราจรเป็น

 

หลุมเป็นบ่อมีลาดยางเป็นบางส่วน  ถนนเชื่อมระหว่างตำบลมี  6  เส้นทาง  คือ  สายศีรษะกระบือ ,สายบุ่งคล้า ,สายหนองไผ่ , สายโนนสำราญ , สายกุดเชือก , สายสัมพันธ์

          4.2  การประปา

                    ระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่จะเป็นระบบประปาหมู่บ้าน และประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับการก่อสร้างให้จากส่วนราชการต่างๆเช่น กรมอนามัย อบต.(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) โดยแต่ละหมู่บ้านจะบริหารจัดการเอง  ซึ่งมีระบบประปาหมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน  5  แห่ง  และ ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 แห่ง โดยมีที่ตั้ง ดังนี้

 1.   บ้านศีรษะกระบือ
 2. บ้านหนองแหน
 3. บ้านกุดเชือก
 4. บ้านดอนกู่
 5. บ้านดอนหัน
 6. 6. บ้านหนองไผ่ (ประปาส่วนภูมิภาค)
 7. 7. บ้านโนนหญ้าคา (ประปาส่วนภูมิภาค)

  

          4.3  ไฟฟ้า

                     สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ  ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ

ในการขยายเขตไฟฟ้าหรือซ่อมแซมโดยจัดสรรงบประมาณตามความต้องการของราษฎรในแต่ละหมู่บ้านที่ต้องการ

                     -   จำนวนหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ประมาณ 2,203 หลังคาเรือน

                     -   พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าในเขต อบต.หนองไผ่  ร้อยละ  100 ของพื้นที่ทั้งหมด

 • การสื่อสาร

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  ได้รับการให้บริการโทรศัพท์จากสำนักงานโทรศัพท์จังหวัดชัยภูมิ

-  จำนวนโทรศัพท์บ้าน (พื้นฐาน)                          752  เครื่อง 

-  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่                    -    เครื่อง

-  โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)                             4,100   เครื่อง

                     การให้บริการไปรษณีย์โทรเลข ได้รับการให้บริการไปรษณีย์โทรเลขจากที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข บ้านค่าย  ตำบลบ้านค่าย  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 1. ด้านเศรษฐกิจ
 • การเกษตรกรรม

                     -   การเพาะปลูก  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ คือ   การเพาะปลูกข้าว  ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น พื้นที่ส่วนใหญ่ จะเป็นพื้นที่ราบ ซึ่งเหมาะแก่การปลูกข้าวนอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการทำสวน แต่ส่วนน้อย

                     -   การปศุสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย เช่น โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่ เป็นต้น

          5.2   การพาณิชย์

                     5.2.1  ปั๊มน้ำมันและแก๊ส            9         แห่ง

                     5.2.2  โรงสีข้าว                      24       แห่ง

 

                     5.2.3  ร้านค้า                         58       แห่ง

                     5.2.4  ร้านซ่อมยานยนต์            4         แห่ง

          5.3  การท่องเที่ยว

                     ตำบลหนองไผ่ มีโบราณสถานปรางค์ดอนกู่ ซึ่งเป็นปรางค์กู่ขนาดเล็ก   มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งอยู่     หมู่ที่ 5  ตำบลหนองไผ่ ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  ประมาณ  13  กิโลเมตร

 • แรงงาน

                     แรงงานส่วนใหญ่ของตำบลหนองไผ่จะประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และมีการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม เช่น การทำงานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในจังหวัดชัยภูมิและ

ต่างจังหวัด  อาทิ  แรงงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งในจังหวัดอื่นๆและผู้ที่ไปทำงานต่างประเทศ

 1. ด้านสังคม

          6.1  การศึกษา

                    ตำบลหนองไผ่มีการศึกษาทั้ง  2  รูปแบบ  คือ การศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

 • การศึกษาในโรงเรียน มีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ดังนี้

                               โรงเรียนระดับประถมศึกษา         มีจำนวน     5    แห่ง

                               โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา           มีจำนวน     1    แห่ง

                     2)  การศึกษานอกโรงเรียน  ตำบลหนองไผ่มีการศึกษานอกโรงเรียนจำนวนไม่มากเนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง  การคมนาคมสะดวก ประชากรส่วนหนึ่งจะเข้ารับการศึกษาในเขตเทศบาลเมือง เช่น การใช้บริการห้องสมุด   การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ   การศึกษานอกโรงเรียน  ได้แก่  ศูนย์การเรียนชุมชน  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

 

ตารางแสดงการศึกษานอกโรงเรียน

ประเภท

จำนวน  (แห่ง)

ผู้ใช้บริการ (คน)

ศูนย์การเรียนชุมชน

1

80

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

14

280

 

          6.2   การศาสนา

                     ประชาชนในเขตตำบลหนองไผ่  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดทั้งสิ้น  10  แห่ง  สำหรับความเชื่อถือประเพณีสมัยก่อนยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไว้  ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีการจัดงานประเพณี  ขึ้นอยู่กับความพร้อมแต่ละหมู่บ้านดังนี้

                     ก.  ประเพณีสงกรานต์  วันที่  12 – 13 เมษายน  ของทุกปีจะจัดรดน้ำดำหัว , การแข่งขันกีฬาสากล , จัดผ้าป่าสามัคคี

                     ข.  ประเพณีเข้าพรรษาประมาณเดือนกันยายนจะถวายเทียนพรรษาและการแข่งขันประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะพื้นบ้านและแข่งขันโคมไฟเข้าห่วง

                     ค.  ประเพณีลอยกระทง  วันขึ้น 15  ค่ำ  เดือน 12  จะจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประกวดนางนพมาศ

 • ประเพณีขึ้นปีใหม่ วันที่  1  มกราคมของทุกปี  จะจัดงานทำบุญตักบาตรร่วมกัน

นายสมทรง  สวัสดิ์สลุง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

โทร 0910629658

นางเยาวภา กุลแดง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

โทร 0951352052

จำนวนผู้เข้าชม

247945
วันนี้วันนี้137
เมื่อวานเมื่อวาน179
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้737
เดือนนี้เดือนนี้4025
ทั้งหมดทั้งหมด247945

สำรวจความคิดเห็น