สภา อบต.

                       
                   
                

นายวิศิษฐ  พันธุ์สวัสดิ์

ประธานสภา อบต.

       
                     
                   
     

 

   

นางกะกูล  ดังโพนทอง รองประธานสภา อบต.

       
                     
                   
           

นางเยาวภา  กุลแดง

ตำแหน่ง เลขานุการสภาอบต.

       
                     
   

 

       
   

นางนุศรา  หาญแรง

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.1

 

 

     นายศราวุฒิ  พลไชโย ตำแหน่ง ส.อบต.ม.2   นางนวลละออง  ถิ่นชัยภูมิ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.3   นางกัญญาวีร์  ศรีภูมิ ตำแหน่ง ส..อบต.ม.3 
           
    นางปัทมาวรรณ  กาชัย ตำแหน่ง ส.อบต.ม.4   นางจันทร์หอม  วงศ์พล ตำแหน่ง ส.อบต.ม.4  

นายคำรื่น  นาคาแก้ว

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.5

 

นางพันธ์ทิพย์ วัชรจำรูญ

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.5

 

นายเข็มพลอย  สืบสุนทร

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.6

                 
    นายบุญนวน  เนตรโกศล ตำแหน่ง ส.อบต.ม.6      

 

      นางนัฐภรณ์  ปานขวาน้อย ตำแหน่ง ส.อบต.ม.9
             
        นายทองสุข  นาใจกล้า ตำแหน่ง ส.อบต.ม.10   นางพัชรา  แส่กระโทก ตำแหน่ง ส.อบต.ม.10   นายสมปอง  ศิลป์ดี ตำแหน่ง ส.อบต.ม.11   นายแมค  จุลอักษร ตำแหน่ง ส.อบต.ม.11
           
    นายประพันธ์ ภูมิสถาน ตำแหน่ง ส.อบต.ม.12   นางสาวสุมาลี  คำโบราญ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.12  

นางยุวดี  จำเริญสุข

ตำแหน่ง ส.อบต.ม.13

  นางปราจีน  สุพรรณฝ่าย ตำแหน่ง ส.อบต.ม.14   นายภิรม  หวะสุวรรณ ตำแหน่ง ส.อบต.ม.14
                     
                     
                     

สำรวจความคิดเห็น